NADLEŽNOST
Aktuelnosti

O Nama

Nadležnost

Organizacija

Kontakt

Rad sa strankama
Službenik za IKT
Program rada 2010.
Raspored poslova
Godišnji
Mjesečni
Imenovanje sudija
Mandat
Biografije
Sudovi i tužilaštva
Važne institucije
 

Kantonalni sud u Bihaću je mjesno nadležan za područje Unsko-sanskog kantona kojeg sačinjava 8 općina, Bihać, Cazin, Velika Kladuša, Bos. Krupa, Bužim, Ključ, Bos. Petrovac i Sanski Most.

Stvarna nadležnost Kantonalnog suda u Bihaću određena je čl. 28. Zakona o sudovima u Federaciji BiH ("Sl. novine F BiH" br. 38/05).

Kantonalni sud u Bihaću je u skladu sa čl. 28. Zakona o sudovima u Federaciji BiH nadležan:

1) Prvostepena nadležnost

 • da sudi za krivična djela za koja je zakonom propisana kazna zatvora vise od 10 godina ili dugotrajni zatvor, ako zakonom nije odredena nadležnost drugog suda;
 • da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;
 • da sudi za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na kantonalne sudove i
 • da odlučuje u svim upravnim sporovima, kao i o zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih ustavom, ako su takve slobode i prava povrijeđeni konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službenog lica u organima uprave, odnosno odgovornog lica u preduzeću, ustanovi ili drugom pravnom licu kada za zaštitu tih prava nije osigurana druga sudska zaštita.

2) Drugostepena nadležnost:

 • da odlučuje o žalbama protiv odluka općinskih sudova;
 • da odlučuje o drugim redovnim i vanrednim pravnim lijekovima, ako je to određeno zakonom.

3) Ostalo:

 • da rješava o sukobu mjesne nadležnosti između općinskih sudova sa područja kantona;
 • da odlučuje o prijenosu mjesne nadležnosti sa jednog općinskog suda na drugi općinski sud na području kantona;
 • da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude na osnovu sudske odluke;
 • da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom;
 • da rješava o priznavanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža;
 • da pruža međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim predmetima i
 • da obavlja druge poslove određene zakonom.Na početak stranice

 

 

Copyright© Kantonalni sud Bihać O sudu Informiranje Sudska praksa Izvještaji Suci Linkovi Kontakt